بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
ریمارکتینگ گوگل یا بازاریابی مجدد چیست؟
بازاریابی دیجیتال مارکتینگ

ریمارکتینگ گوگل یا بازاریابی مجدد چیست؟

برای شروع اول باید معنای دقیق بازاریابی مجدد را درک کرد. در اصل بازاریابی مجدد (که به آن ریمارکتینگ یا ریتارگتینگ هم گفته می شود) به تبلیغاتی گفته می...