بازاریابی چریکی یا پارتیزانی چیست؟

بازاریابی چریکی یا پارتیزانی چیست؟

انواع بازاریابی پارتیزانی موضوع این مقاله می باشد که در ادامه به معرفی انواع آن می پردازیم. بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی چریکی روشی نامنظم و نامتعارف در انجام فعالیت‌های تبلیغی بر مبنای یک بودجه بسیار کم است که نخستین بار توسط جی کنراد لوینسون مطرح گردید. ارزان تر باشد و حداکثر نتایج را به ارمغان آورد تمرکز می کند. شاید برای شما هم سؤال …

ادامه مطلب