بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
بازاریابی چریکی یا پارتیزانی چیست؟
بازاریابی دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی چریکی یا پارتیزانی چیست؟

انواع بازاریابی پارتیزانی موضوع این مقاله می باشد که در ادامه به معرفی انواع آن می پردازیم. بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی چریکی روشی نامنظم و نامتعارف در انجام فعالیت‌های تبلیغی بر مبنای یک...